Impact van EMSWe op stakeholders in de maritieme supply chain

In een eerder artikel hebben we het gehad over de De EMSWe (European Maritime Single Window environment). Over de inhoud op hoofdlijnen en wat er bekend is over de implementatie. In dit artikel gaan we in op de impact van EMSWe op verschillende stakeholders in de maritieme supply chain. We kijken daarbij naar de uitkomsten van onderzoek dat Venturn doet naar deze impact.

Wat is EMSWe?

Bij internationale handel en logistiek worden veel data uitgewisseld. Data over de lading, de entiteit die het transport verzorgt en de bemanning die deze vervoert. Deze data dienen diverse administratieve en juridische functies en zijn veelal verschillend per land. Oók in de EU, waarin er natuurlijk al sprake is van vergaande harmonisatie van wetten regels. In het bijzonder wat het economisch verkeer betreft.

EMSWe is een Europese verordening voor het standaardiseren en vereenvoudigen van datastromen vanuit rederijen naar relevante autoriteiten, in aanvulling op de NMSW (National Maritime Single Window) zoals die per lidstaat gedefinieerd is. Dit om de harmonisatie te bewerkstelligen die de EU nastreeft. De achterliggende gedachte is dat reders in minder havens hun data hoeven te verstrekken en dat dit op basis van een vast format gebeurt. Zo worden administratieve en bureaucratische drempels weggenomen.

Omdat EMSWe mogelijk grote impact heeft op de maritieme sector, onderzoekt Venturn de invoering en impact ervan. Onderdeel van het onderzoek zijn uitvoerig deskresearch en interviews met verschillende experts en betrokkenen bij overheden en in de sector. Daaruit blijkt onder meer het volgende:

  1. Er is momenteel (april 2024) nog veel onduidelijk over de tijdlijn en precieze impact op stakeholders.
  2. In de huidige opzet is de scope van EMSWe beperkt tot 10 tot 15 procent van de data die in de maritieme supply chain gegenereerd worden.

Impact EMSWe op stakeholders

Bij Venturn identificeren we de volgende belangrijke stakeholders rondom de invoering van EMSWe. De invoering van EMSWe heeft voor elk van deze stakeholders verschillende gevolgen.

Overheidsorganisaties

Volgens EMSWe zijn individuele lidstaten verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van deze verordening. Het is de verwachting dat nationale overheden deze onderbrengen bij bestaande of nieuwe uitvoeringsorganisaties. Daarmee zijn overheden en hun uitvoeringsinstanties een cruciale stakeholder die in hoge mate (gaan) bepalen wat de impact van EMSWe in de praktijk is. De sleutel van totstandkoming van de beoogde harmonisatie ligt ook vooral bij overheden.

Rederijen

Als de gedachte achter EMSWe in de praktijk goed uit de voeten komt, profiteren rederijen daar in hoge mate van. De komst van de verordening hangt dan ook samen met een duidelijk uitgesproken wens vanuit de markt. Het NMSW biedt mogelijkheden voor system-to-system communicatie, waardoor het voor partijen met een eigen systeem gemakkelijker wordt om de data aan te leveren.

Kleinere partijen

Er zijn tal van kleinere partijen betrokken bij de maritieme supply chain. Deze zijn niet altijd geïntegreerd in een Port Community System. Onder NMSW en EMSWe zullen zij voor het eerst moeten rapporteren via een single window. Voor deze partijen staat een aanzienlijke verandering voor de boeg. Daar waar voorheen directe communicatie met dienstverleners, klanten of autoriteiten volstond, zal nu alles conform de Europese verordeningen en regelgeving moeten verlopen.

Voorbereiden op EMSWe

Het spreekt voor zich dat de invoering van EMSWe op elke stakeholder van invloed is. De precieze wijze en de mate waarin, is nog niet voor elke casus duidelijk. Ondanks die onduidelijkheid schetsen we nu al enkele voorbereidende handelingen. Omdat het evident is dat EMSWe grote impact kan gaan hebben, is het cruciaal dat die impact in een zo’n vroeg mogelijk stadium overzien wordt. Mede omdat de slagvaardigheid en communicatie vanuit de Europese Commissie en nationale ministeries er niet altijd in voldoende mate lijkt te zijn en bovendien per lidstaat verschilt. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de impact van EMSWe.

Vanzelfsprekend bemoeilijkt onduidelijkheid een goede voorbereiding. Het actief proberen te verkrijgen van die duidelijkheid is onderdeel van een goede voorbereiding. Partijen binnen de maritieme supply chain kunnen zelf contact opnemen met het Ministerie van I&W, wat belast is met de uitvoering binnen Nederland. Ander voorbereidend werk is het in de gaten houden van de communicatie van de EU rondom EMSWe. Het spreekt voor zich dat Venturn dit ook doet en belangrijke mijlpalen en punten van impact communiceert via diverse kanalen.

Zoals gezegd: nationale overheden dragen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van EMSWe. Zij zullen als eerste duidelijkheid moeten geven over de concrete invulling en tijdlijnen van de verordening en de impact op organisaties die onder andere in Nederland opereren.

Welke rol pakt Venturn?

Bij Venturn onderzoeken we voortdurend de impact van EMSWe op alle partijen binnen de maritieme supply chain en werken we aan oplossingen om de implementatie hiervan te vereenvoudigen. Dat doen we met impactanalyses op casusniveau, direct bij onze klanten. Onze projectteams bestaan uit professionals van Venturn en VYP en brengen zowel de theoretische als concrete impact van EMSWe in kaart, om organisaties direct in staat te stellen kansen te benutten en bedreigingen af te wenden.

Naast deze casusspecifieke aanpak volgen we de ontwikkelingen rondom EMSWe ook in algemene zin. Via onze communicatie – onder meer via artikelen als deze – communiceren we over ontwikkelingen rondom EMSWe. Die gaan er zeker zijn, want over de precieze invulling en implementatie zijn nog veel zaken onduidelijk.

Natuurlijk gaan we graag met alle partijen in de maritieme supply chain in gesprek over EMSWe en de impact daarvan. Zowel in algemene zin, als over specifieke casussen. In een volgend artikel gaan we nader in op de rol van VYP en VYP’ers bij ons research naar de impact van EMSWe.

What we stand for

People empowerment

We believe people are at the core of innovation. By paying close attention to their needs in time of change, we drive individual and team performance.

Industry expertise

Our team possesses the international network and industry knowledge necessary to develop tailored solutions for any organisation in the supply chain.

Results-oriented approach

With our hands-on consultancy, we focus on implementing organisational change. We guide the client organisation throughout the entire change process to ensure desired results are achieved.