European Maritime Single Window environment:
Impact en tijdlijn

De EMSWe (European Maritime Single Window environment) komt eraan en houdt grote veranderingen in voor reders, havenautoriteiten en nationale overheden. Wat is het precies, wat is de impact en wanneer doet deze Europese verordening zich gelden? Venturn onderzoekt EMSWe en brengt de impact in kaart voor verschillende actoren in de maritieme supply chain.

De maritieme supply chain genereert en vraagt een hoop data. Informatie over vracht, compliance, bestemming, herkomst en meer. Welke data worden uitgewisseld en hoe dat gebeurt, is onderhevig aan wetten en regels. Omdat die per land en soms per haven verschillen, introduceert de EU het European Maritime Single Window environment (EMSWe). Een juridisch en technisch kader voor het uitwisselen van data in de maritieme supply chain en het harmoniseren van die data.

Wat is EMSWe?

Simpel gesteld is EMSWe een Europese verordening voor het standaardiseren en vereenvoudigen van datastromen vanuit rederijen naar relevante autoriteiten. Daarbij is het achterliggende idee dat data zoveel mogelijk éénmaal verstrekt worden en daarmee ook altijd dezelfde data. Harmonisatie dus, in plaats van verschillende data in verschillende havens, steeds opnieuw. Dit heeft tal van voordelen, bijvoorbeeld in het verminderen van de administratieve lasten voor alle partijen, maar ook op het gebied van veiligheid.

De scope van EMSWe is aanvankelijk beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van Venturn, waarbij gesproken is met diverse EMSWe-experts. Daaruit komt naar voren dat de verordening in zijn huidige opzet betrekking heeft op 10 tot 15 procent van alle data. Dit gaat dan om bepaalde informatie over het schip zelf, het reisschema, de personen aan boord en de ligplaats in diverse havens. Het ligt echter voor de hand dat, indien de verordening van kracht is en er juridisch meer mogelijk is, dit later wordt uitgebreid met meer data om zo ook het doel van de verordening te dienen: harmonisatie.

Data-uitwisseling

Het basisprincipe van EMSWe is eenvoudig: een rederij stuurt data aan het National Single Window (NMSW) van de lidstaat waar een schip een haven aandoet. Via een automatische koppeling gaan deze data ook naar het EMSWe. Het is juridisch nog niet mogelijk deze data vervolgens over de grenzen van lidstaten heen te delen, maar vooralsnog is een vereenvoudiging van het in elke nieuwe haven indienen van data voorzien. Hierbij worden data dus wel in elke haven opnieuw ingediend, maar wel steeds in hetzelfde format. Als gevolg van de NMSW van 2010 is veel van de data-uitwisseling tussen rederijen en havenautoriteiten al digitaal en in hoge mate geautomatiseerd. Met EMSWe worden deze ook gecentraliseerd.

Naast het faciliteren en centraliseren van data-uitwisseling, is het harmoniseren daarvan een belangrijk doel van EMSWe. Dat is ook een praktische consequentie van centralisering. Wanneer data in slechts één format door de reder wordt verstrekt, is het van belang dat alle havenautoriteiten (min of meer) dezelfde data verlangen. Dit heet het “once-only” principe. Daarbij is het uiteindelijke doel dat informatie ook daadwerkelijk maar één keer verstrekt hoeft te worden voor alle havens die vallen binnen de kaders van EMSWe.

RIM

EMSWe heeft een juridische component in het bepalen welke data worden verstrekt en ter beschikking van wie deze worden gesteld. Daar staat een technische component tegenover. Op dit moment wordt het Reporting Interface Module (RIM) ontwikkeld. Dit is de technische infrastructuur waarop deze data-uitwisseling dient plaats te vinden. Deze maakt gebruik van eDelivery, het door de EU ontwikkelde platform voor veilige data-uitwisseling.

RIM is de belangrijkste randvoorwaarde voor implementatie. Zodra de integratie hiervan in de verschillende lidstaten voldoende getest is en dus succesvol geïmplementeerd, kan EMSWe in principe van start. Begin 2024 is begonnen met het testen van dit systeem.

Tijdlijn

De EMSWe-verordening is op 15 augustus 2019 aangenomen met een beoogd implementatiemoment op 15 augustus 2025, precies zes jaar later dus. Door diverse vertragingen is die datum inmiddels onzeker, al is de implementatie an sich dat zeker niet. Dat komt mede omdat er nog geen zicht is op de realisatie van alle randvoorwaarden, zoals RIM er daar een van is. Zodra de technische infrastructuur er is en werkt in alle lidstaten, bepaalt de EU een bindende tijdlijn voor volledige implementatie met daarin vermoedelijk een periode waarin de huidige versnipperde situatie bestaat naast de harmonisatie van EMSWe om zo rederijen de gelegenheid te bieden geleidelijk aan het systeem te ‘wennen’. Op zo’n periode volgt een harde deadline met mogelijke boetes voor wie niet aan de voorwaarden voldoet.

De koers is duidelijk, alleen de termijn nog niet. Vaststaat dus dat rederijen, havenbedrijven en andere partijen in de maritieme supply chain met deze verandering te maken krijgen. De mate waarin verschilt per organisatie. Een aantal van de veranderingen zal echter overeenkomen, zoals het aanpassen van systemen en infrastructuur en het volgen van trainingen.

Vervolg

Het is duidelijk dat er vooral nog een hoop niet concreet is rondom EMSWe. Daarin komt de komende maanden verandering. Voor die tijd duiken we in andere blogs dieper in de impact van EMSWe en hoe Venturn en VYP (ons trainingsprogramma voor Young Professionals) de inhoud en impact van EMSWe in kaart brengen.

What we stand for

People empowerment

We believe people are at the core of innovation. By paying close attention to their needs in time of change, we drive individual and team performance.

Industry expertise

Our team possesses the international network and industry knowledge necessary to develop tailored solutions for any organisation in the supply chain.

Results-oriented approach

With our hands-on consultancy, we focus on implementing organisational change. We guide the client organisation throughout the entire change process to ensure desired results are achieved.

Meer artikelen

Het laatste Venturn nieuws